Dolní Kamenná 1035/12, 36005 Karlovy Vary 353 565 419 / 608 444 133 Jak to u nás vypadá? Spustit prohlídku

Půjčovní řád

Úvodní ustanovení

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci zapůjčení nářadí vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

Uzavření smlouvy

Pro uzavření smlouvy je třeba, aby zákazník

  • byl straší 18-ti let
  • předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie)
  • složil kauci určenou půjčovnou, jejíž výše se řídí hodnotou půjčovaného nářadí

Technický stav půjčovaného nářadí je při odzkoušení a předání kontrolován pronajímatelem i nájemcem ,případné závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání,se uvedou na výpůjční smlouvu.

Nájemce se zavazuje používat předmět pronájmu pro práce, na které je určen, v souladu s dodržováním předpisů BOZ a  používáním osobních ochranných pomůcek.

Ceny půjčovného

Ceny půjčovného jsou smluvní a jsou uvedeny v ceníku půjčovny.

Povinnosti pronajímatele

Kontrola a revize půjčovaných elektrických spotřebičů a nářadí

U každého elektrického nářadí je pronajímatelem před zapůjčením zákazníkovi provedena kontrola a revize elektrických částí ve smyslu platných českých technických norem. U elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí se dodržují požadavky ČSN 33 1600 ed.2. Při vrácení elektrických spotřebičů a nářadí je provedena kontrola školenými pracovníky pronajímatele, tak aby bylo zjištěno, že pronajímaný spotřebič a nářadí nebyl mechanicky a elektricky poškozen. Pro každý zapůjčovaný elektrický spotřebič a nářadí je vedena revizní karta.

Povinnosti zákazníka

Lhůta půjčky je uvedena na půjčovní smlouvě a je závazná. V případě, že zákazník potřebuje půjčené nářadí déle, je  povinen půjčovní smlouvu prodloužit (i telefonicky). V případě, že dojde k poruše vypůjčeného nářadí v rozsahu, který brání jeho řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné bude účtováno v plné půjčovní době. Nájemce není oprávněn přenechat předmět pronájmu třetí osobě. Zákazník nesmí žádným způsobem do vypůjčeného nářadí zasahovat, případně jej opravovat. V případě, že toto nedodrží, ponese všechny náklady vzniklé tímto zásahem. V případě poškození či ztráty vypůjčeného nářadí je zákazník povinen uhradit škodu takto vzniklou.Poškození motorického rázu jsou rizikem půjčovny, pokud nedošlo k prokazatelnému přetížení stroje tj. extremní namáhání ( týká se i nástrojů). Mechanická poškození hradí zákazník, např. poškozený kabel, pádem, přejetím či jiným způsobem poškozený stroj. Náklady spojené s opravou tohoto poškození mohou být hrazeny ze složené kauce buď při vrácení stroje, pokud je lze ihned stanovit nebo zálohově.

V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného nářadí uhradí nájemce zůstatkovou hodnotu stroje. Do doby její úhrady je  pronajímatel oprávněn účtovat nájemné.Zcizení-ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie a  ČR pronajímateli.

Upozornění

Prosíme zákazníky, aby si při předvedení stroje zkontrolovali zejména úplnost zubů u pilových kotoučů a kompletnost SK hrotů vidiových vrtáků a korunek.

Poškození stroje

Vylomení vidiového zubu pil.kotouče 1 zub se účtuje 80 Kč vč. DPH. Při vylomení 3 zubů a více se účtuje hodnota celého kotouče. Vylomení zubu korunky se účtuje 300 Kč vč.DPH. Poškození nože hoblíku 82mm-tvrdokov (i malé vyštípnutí) - úhrada celého nového nože dle ceníku, u nožů HSS broušení. Vrácení znečištěného stroje 50-200Kč Náhrada – ztráta nástroje, zákazník zaplatí dle opotřebení podíl z pořizovací ceny, kterou stanoví pronajímatel.

Poučení k zapůjčení měřící techniky

Vážený zákazníku zapůjčením laseru či nivelačního stroje se zavazujete jednat se stroji opatrně a výhradně dle přiloženého návodu, který je součástí každého stroje. V případě pádu (nalepený kontrolní papírek zčervená) dojde k znehodnocení stroje a ten musí být následně poslán na opravu a kalibraci. Zákazník se zavazuje, že v případě pádu či jiného poškození uhradí veškeré náklady tímto vzniklé. Pokud bude oprava či kalibrace neproveditelná (příliš velké poškození) zavazuje se zákazník doplatit zbytkovou hodnotu stroje, která je určena jeho stářím (dle vnitřních řádů firmy Jana Slouková – MBN).

_____________________________________________________________________________________________


 


K 1.4.2023 dochází k transformaci firmy Jana Slouková IČO: 40486516 vkladem obchodního závodu do MBN Elektronářadí spol. s r.o. IČO: 00871206 včetně všech závazků a pohledávek.


_____________________________________________________________________________________________